Costa Blanca (Alicante) – Španělsko
Apartmány k pronajmutí REZERVOVAT

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb ubytování a jiných doplňkových služeb jiným fyzickým osobám (dále jen „objednatel“) na webových stránkách www.costablancaapartment.eu.

1. Poskytovatel ubytování:

Ing. Michal Brázdil, Karlov 261, Velká Bíteš, PSČ 595 01
E-mail: brazdil.michal@gmail.com., Tel. +420 773 500 753, na webu www.costablancaapartment.eu.

dále jen „poskytovatel ubytování“  

2. Objednávka ubytování

Objednávky na pronájem apartmánu musí mít písemnou formu a/nebo emailem nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách www.costablancaapartment.eu. Objednávka je přijata odesláním emailu objednateli obsahující potvrzení termínu pronájmu apartmánu v dohodnutém období za dohodnutých podmínek  Potvrzením objednávky na pronájem apartmánu ze strany poskytovatele ubytování se ujednání v ní uvedená stávají pro objednatele a poskytovatele ubytování závazná. 

3. Platební podmínky

3.1. Objednatel je povinen zaplatit poskytovateli ubytování dohodnuté nájemné za pronájem apartmánu a cenu za služby poskytnuté ze strany poskytovatele ubytování, jež jsou specifikovány v potvrzené objednávce pronájmu apartmánu, včetně těch, které byly objednány objednatelem dodatečně.

3.2. Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli ubytování zálohu ve výši 30% v termínech splatnosti stanovených v potvrzené objednávce. Nebude-li  záloha objednatelem zaplacena poskytovateli ubytování ve sjednané výši a určeném termínu, vyhrazuje si poskytovatel ubytování  právo jednostranně odstoupit od potvrzeného pronájmu apartmánu a sjednanou rezervaci pronájmu apartmánu jednostranně zrušit..

3.3. Doplatek do 100% ceny uvedené v potvrzené objednávce je splatný 30 dnů před termínem sjednaného počátku běhu lhůty pronájmu apartmánu.

4. Storno podmínky

4.1. Storno potvrzené objednávky pronájmu apartmánu lze provést výhradně písemnou formou na e-mail:  brazdil.michal@gmail.com a musí být ze strany poskytovatele ubytování písemně potvrzeno.

4.2. Objednatel je oprávněn stornovat potvrzenou objednávku pronájmu apartmánu bez sankčního poplatku do 61 kalendářních dnů před termínem sjednaného počátku běhu lhůty pronájmu apartmánu. Pokud objednatel zruší rezervaci v kratší době než 61 kalendářních dnů před počátkem běhu lhůty pronájmu apartmánu, zavazuje se objednatel zaplatit poskytovateli ubytování následující dohodnuté storno poplatky:

a) 20% z ceny nájmu za pronájem apartmánu, pokud objednatel stornuje potvrzenou objednávku pronájmu apartmánu v termínu od 60 kalendářního dne  do 31 kalendářního dne před lhůtou počátku běhu dohodnuté lhůty pronájmu apartmánu.

b) 100% z ceny nájmu za pronájem apartmánu, pokud objednatel stornuje potvrzenou objednávku pronájmu apartmánu v termínu od 30 kalendářního dne do dne počátku běhu dohodnuté lhůty pronájmu apartmánu.

Při předčasném odjezdu je účtován stornopoplatek ve výši 100% zbývající ceny pronájmu apartmánu.

5. Vratná kauce

Při nástupu na ubytování objednatel zaplatí v hotovosti vratnou kauci ve výši 150 EUR. Kauce slouží jako záloha pro úhradu případných škod v apartmánu. Kauce bude při ukončení pobytu a předání apartmánu vrácena v plné výši v případě, že nechybí a není poškozeno žádné zařízení v apartmánu.

6. Reklamace

Reklamaci služeb poskytnutých poskytovatelem ubytování je objednatel povinen uplatnit bezodkladně po zjištění nedostatků v místě jejich poskytnutí a objednatel je povinen o reklamaci sepsat záznam.

7. Povinnosti objednatele a poskytovatele ubytování

7.1. Objednatel odpovídá poskytovateli ubytování za jakoukoliv škodu, kterou způsobí on sám nebo host nebo jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle klienta využívají služeb poskytovatele ubytování.

7.2. Poskytovatel ubytování je v případě vzniklé zásadní vady na předmětné nemovitosti, která způsobí nemožnost pronájmu apartmánu objednateli, oprávněn poskytnout objednateli adekvátní náhradní ubytování (stejné kvality), pokud bude pro objednatele přijatelné, zvláště pokud bude rozdíl v ubytování zanedbatelný a věcně odůvodněný.

8. Provozní řád

 • Ubytování do apartmánu probíhá od 15.00 do 22 hodin v první den dohodnuté lhůty nájmu.
 • Apartmán je nutné uvolnit do 10:00 hodin v poslední den lhůty nájmu.
 • Při příjezdu je nutné zaplatit kauci v hotovosti ve výši 150 EUR.
 • Při příjezdu musí být provedena kontrola vybavení apartmánu. Chybějící nebo poškozené vybavení musí být nahlášeno ihned delegátovi poskytovatele ubytování. Na nahlášení nesrovnalostí další den, nebude brán ohled.
 • Před odjezdem je apartmán zkontrolován delegátem poskytovatele ubytování. Pokud je apartmán bez závad, bude vrácena kauce zpět.
 • Bezdrátové připojení k internetu je zdarma během celého pobytu v apartmánu.
 • Poškození vybavení apartmánu bude účtováno dle skutečnosti nebo dle výpočtu poskytovatele ubytování. Odcizení majetku z apartmánu bude účtováno v plné výši dle ceníku vybavení apartmánu.
 • Bez souhlasu poskytovatele ubytování není dovoleno přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy, jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • Udržujte pořádek a čistotu v apartmánu a v celém resortu.
 • Noční klid v době od 24 – 7 hod.
 • Zákaz kouření v apartmánech. V případě nedodržení zákazu bude účtován poplatek za čištění 100 EUR.
 • Zákaz ubytování se psy či jinými domácími zvířaty. V případě nedodržení zákazu bude účtován poplatek za čištění 100 EUR.
 • Klimatizační zařízení v apartmánech lze používat pouze tehdy, když jsou v místnosti zavřená okna a dveře.
 • Večírky nejsou v apartmánech povoleny.
 • Zapomenuté věci v apartmánech po odjezdu objednatele, nebudou poskytovatelem ubytování hlášeny. Po ukončení sezóny proběhne jejich likvidace.
 • Delegát poskytovatele ubytování si vyhrazuje právo kdykoliv vystěhovat objednatele při nevhodném chování bez nároku na vrácení peněz za ubytování. Nevhodným chováním je myšleno narušování soukromí ostatních klientů či vulgární chování vůči ostatním klientům nebo personálu.

9. Závěrečné ustanovení

9.1. Zaplacením dohodnutého nájemného za pronájem apartmánu stvrzuje objednatel, že souhlasí bez výhrad a plně rozumí uvedeným všeobecným obchodním podmínkám a zavazuje se dodržovat provozní řád.

9.2. Na případy, na které tyto VOP výslovně nepamatují, se použijí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

10. Platnost a účinnost

Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2019.